Hľadanie podľa štítku

A B C CH C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Aktuality (zpět na všechny aktuality

KBS reaguje na návrh školského zákona, navrhuje ho stiahnuť a prepracovať

16.2.2021

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pripomienkovala návrh školského zákona, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keďže vzbudzuje viaceré kontroverzie a nedostatky, navrhuje zákon stiahnuť a prepracovať. 

Prinášame najdôležitejšie body, ktoré KBS navrhuje, aby novela zákona riešila: 

1) KBS navrhuje, aby bola vyňatá pôsobnosť samosprávneho kraja vo veci určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre cirkevné a súkromné školy. Uvedenú kompetenciu žiadame preniesť na zriaďovateľa cirkevnej školy resp. súkromnej školy. 

Odvolávame sa pritom na cieľ Vlády SR: „Zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelávanie.“

A poukazujeme tiež na skutočnosť, že „Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.“ K tomu pozri napríklad: https://www.mpsr.sk/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-na-obdobie-rokov-2020-2024/800-17-800-15434/, zobrazené 6.2.2021. Rovnakú zmenu navrhujeme aj v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

2) Navrhujeme, aby povinnou prílohou žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete, ktorú predkladá ministerstvu ako zriaďovateľ štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, prípadne iná právnická osoba alebo fyzická osoba neboli: 
a.) súhlas samosprávneho kraja, ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území samosprávneho kraja; 
b.) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy.  

Uvedené ustanovenie je v diskrepancii s princípom výchovy a vzdelávania, podľa ktorého je výchova a vzdelávanie založená na princípoch „rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa“; 

Podľa súčasného znenia totiž v prípade, ak chce školu alebo školské zariadenie zriadiť cirkevný zriaďovateľ alebo súkromný zriaďovateľ, vyžaduje sa ako povinná náležitosť žiadosti predloženie súhlasu iného zriaďovateľa - samosprávneho kraja, resp. obce.  

Uvedené ustanovenie žiadame vypustiť aj s ohľadom na cieľ uvedený v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024: „zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelávanie.“ K tomu pozri napríklad: https://www.mpsr.sk/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-na-obdobie-rokov-2020-2024/800-17-800-15434/, zobrazené 6.2.2021.  

3. Zároveň pripomienkujeme aj iné ustanovenia, ktoré sa týkajú práv rodičov, práv detí nielen cirkevných škôl a hodnotových otázok. 

-
Kompletný zoznam pripomienok všetkých pripomienkujúcich subjektov je dostupný na stránke slov-lex.sk: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562


Datum zveřejnění: 16.2.2021
26.1.2024

Bibliq 2024

Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje ťa kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. Viac...
Prečítať celú aktualitu

Liturgické texty


Prejsť na liturgické texty

Prihlásenie

Je vyžadované prihlásenie. Po prihlásení / registrácii budete môcť sťahovať materiály, hodnotiť materiály, prispievať do diskusii, nahrávať nové materiály a ďalšie...

Registrácia